Yozef Yozpa Sofer

Yosef Yozpa Sofer 1819–1883
(Hebrew: יוסף יוזפא סופר‎)
(German: Jozseph Jozspe Schreiber) was the third son of Rabbi Moshe Sofer of Pressburg, brother of Rabbi Samuel Benjamin Sofer and Rabbi Shimon Sofer.


Yosef Yozpa Sofer 1819–1883 (Hebrew: יוסף יוזפא סופר‎) (German: Jozseph Jozspe Schreiber) was the third son of Rabbi Moshe Sofer of Pressburg, brother of Rabbi Samuel Benjamin Sofer and Rabbi Shimon Sofer.
Read article on Wikipedia