Yoshinobu Kanemaru

Yoshinobu Kanemaru (金丸義信, Kanemaru Yoshinobu) est un catcheur japonais, qui catche actuellement à la New Japan Pro Wrestling.


Yoshinobu Kanemaru (金丸義信, Kanemaru Yoshinobu) est un catcheur japonais, qui catche actuellement à la New Japan Pro Wrestling.
Read article on Wikipedia