Xiayuan station (Guangzhou Metro)

Xiayuan Station is a metro station of Guangzhou Metro Line 13 in Guangzhou's Huangpu District, and will serve as an interchange station with Line 5.


Xiayuan Station is a metro station of Guangzhou Metro Line 13 in Guangzhou's Huangpu District, and will serve as an interchange station with Line 5.
Read article on Wikipedia