Uru

Uru,日本的女性创作歌手,索尼音乐娱乐旗下所属。未出道前以mai Uru名义活动。由于本名、年龄等个人均不公开,被称为“神秘的歌手”。


Uru,日本的女性创作歌手,索尼音乐娱乐旗下所属。未出道前以mai Uru名义活动。由于本名、年龄等个人均不公开,被称为“神秘的歌手”。
Read article on Wikipedia

Uru

Uru or URU may refer to:


Uru or URU may refer to:
Read article on Wikipedia