The Wiki Way

The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web là một cuốn sách năm 2001 viết về wiki của Bo Leuf và Ward Cunningham. Đây là cuốn sách lớn đầu tiên được xuất bản nói về việc sử dụng wiki. Cunningham là người phát minh ra wiki, đã tạo ra WikiWikiWeb, phần mềm trang web wiki đầu tiên. Cuốn sách nói về cách cài đặt/tùy chỉnh/quản lý hệ thống wiki, tiếp theo là một góc nhìn về bản chất của giao tiếp trực tuyến kiểu wiki.


The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web là một cuốn sách năm 2001 viết về wiki của Bo Leuf và Ward Cunningham. Đây là cuốn sách lớn đầu tiên được xuất bản nói về việc sử dụng wiki. Cunningham là người phát minh ra wiki, đã tạo ra WikiWikiWeb, phần mềm trang web wiki đầu tiên. Cuốn sách nói về cách cài đặt/tùy chỉnh/quản lý hệ thống wiki, tiếp theo là một góc nhìn về bản chất của giao tiếp trực tuyến kiểu wiki.
Read article on Wikipedia