The Eight Hundred

The Eight Hundred is a 2020 Chinese historical war film directed by and co-written by Guan Hu, and starring Huang Zhizhong, Oho Ou, Jiang Wu, Zhang Yi, Wang Qianyuan, Du Chun, Vision Wei, Li Chen, Yu Haoming, Tang Yixin, and Zheng Kai. The film is about the Defense of Sihang Warehouse in 1937 Shanghai during the Battle of Shanghai and the Second Sino-Japanese War.


The Eight Hundred is a 2020 Chinese historical war film directed by and co-written by Guan Hu, and starring Huang Zhizhong, Oho Ou, Jiang Wu, Zhang Yi, Wang Qianyuan, Du Chun, Vision Wei, Li Chen, Yu Haoming, Tang Yixin, and Zheng Kai. The film is about the Defense of Sihang Warehouse in 1937 Shanghai during the Battle of Shanghai and the Second Sino-Japanese War.
Read article on Wikipedia