Sinai

Sinai commonly refers to:Sinai Peninsula, Egypt
Mount Sinai, a mountain in the Sinai Peninsula, Egypt
Biblical Mount Sinai, the site in the Bible where Moses received the Law of God


Sinai commonly refers to:Sinai Peninsula, Egypt Mount Sinai, a mountain in the Sinai Peninsula, Egypt Biblical Mount Sinai, the site in the Bible where Moses received the Law of God
Read article on Wikipedia