Simous

Simous is a genus of beetles in the family Carabidae, containing the following species:Simous aeneus (Laferte-Senectere, 1851) 
Simous annamita Csiki, 1931 
Simous borneensis Bates, 1889 
Simous laevissimus (Chaudoir, 1882) 
Simous lampros Bates, 1892 
Simous mouhotii (Chaudoir, 1869) 
Simous nigriceps (Wiedemann, 1821) 
Simous nubilus Andrewes, 1933 
Simous obscurus Louwerens, 1951 
Simous viridissimus Louwerens, 1951


Simous is a genus of beetles in the family Carabidae, containing the following species:Simous aeneus (Laferte-Senectere, 1851) Simous annamita Csiki, 1931 Simous borneensis Bates, 1889 Simous laevissimus (Chaudoir, 1882) Simous lampros Bates, 1892 Simous mouhotii (Chaudoir, 1869) Simous nigriceps (Wiedemann, 1821) Simous nubilus Andrewes, 1933 Simous obscurus Louwerens, 1951 Simous viridissimus Louwerens, 1951
Read article on Wikipedia