SS501

SS501 is a South Korean boy band consisting of five members: Kim Hyun-joong, Heo Young-saeng, Kim Kyu-jong, Park Jung-min and Kim Hyung-jun. They debuted in 2005 with the EP Warning, which included their first number one song,


SS501 is a South Korean boy band consisting of five members: Kim Hyun-joong, Heo Young-saeng, Kim Kyu-jong, Park Jung-min and Kim Hyung-jun. They debuted in 2005 with the EP Warning, which included their first number one song, "Never Again".
Read article on Wikipedia

SS501

SS501 là một nhóm nhạc Hàn Quốc thuộc quyền quản lý của Daesung Entertainment. Nhóm xuất hiện lần đầu tiên với 5 thành viên vào ngày 8 tháng 6 năm 2005 với đĩa đơn đầu tay, Warning. 5 thành viên gồm Kim Hyun Joong, Heo Young Saeng, Kim Kyu Jong, Park Jung Min, Kim Hyung Joon


SS501 là một nhóm nhạc Hàn Quốc thuộc quyền quản lý của Daesung Entertainment. Nhóm xuất hiện lần đầu tiên với 5 thành viên vào ngày 8 tháng 6 năm 2005 với đĩa đơn đầu tay, Warning. 5 thành viên gồm Kim Hyun Joong, Heo Young Saeng, Kim Kyu Jong, Park Jung Min, Kim Hyung Joon
Read article on Wikipedia