Princess Tenagnework

Princess Tenagnework Haile Selassie, DBE baptismal name Fikirte Mariam, of Ethiopia was the eldest child of Emperor Haile Selassie and Empress Menen Asfaw.


Princess Tenagnework Haile Selassie, DBE baptismal name Fikirte Mariam, of Ethiopia was the eldest child of Emperor Haile Selassie and Empress Menen Asfaw.
Read article on Wikipedia