Pitareti Monastery

Pitareti Monastery is a medieval Orthodox Christian monastery in Georgia, approximately 26 km southwest of the town of Tetritsqaro, Kvemo Kartli, southwest of the nation's capital Tbilisi.


Pitareti Monastery is a medieval Orthodox Christian monastery in Georgia, approximately 26 km southwest of the town of Tetritsqaro, Kvemo Kartli, southwest of the nation's capital Tbilisi.
Read article on Wikipedia