Pedoe. Daniel

Dan Pedoe là một nhà toán học và hình học sinh ra tại Anh với một sự nghiệp kéo dài hơn sáu mươi năm. Trong cuộc đời mình, ông đã viết khoảng năm mươi nghiên cứu và các giấy tờ bình luận trong hình học. Ông cũng là tác giả của cuốn sách cốt lõi khác nhau về toán học và hình học, một trong số đó vẫn còn in trong nhiều thập kỷ và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Những cuốn sách này bao gồm ba khối lượng Phương pháp đại số hình học , The Gentle Art of Mathematic , Circles: A Mathematical View và The Visual Arts  và gần đây nhất là Japanese Temple Geometry Problems: San Gaku.


Dan Pedoe là một nhà toán học và hình học sinh ra tại Anh với một sự nghiệp kéo dài hơn sáu mươi năm. Trong cuộc đời mình, ông đã viết khoảng năm mươi nghiên cứu và các giấy tờ bình luận trong hình học. Ông cũng là tác giả của cuốn sách cốt lõi khác nhau về toán học và hình học, một trong số đó vẫn còn in trong nhiều thập kỷ và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Những cuốn sách này bao gồm ba khối lượng Phương pháp đại số hình học , The Gentle Art of Mathematic , Circles: A Mathematical View và The Visual Arts  và gần đây nhất là Japanese Temple Geometry Problems: San Gaku.
Read article on Wikipedia