Pediococcus

Pediococcus е род на Грам-позитивни бактерии на млечно-киселинското вриење кој припаѓа на фамилијата Lactobacillaceae. Тие вообичаено се јавуваат во парови или тетради, и се делат долж две рамнини на симетрија, слично како и други бактерии на млечно-киселинско вриење, на пример родовите Aerococcus и Tetragenococcus. Припадниците на овој род се исклучиво хомоферментативни. Видот Pediococcus dextrinicus неодамна беше прераспределен во родот Lactobacillus.


Pediococcus е род на Грам-позитивни бактерии на млечно-киселинското вриење кој припаѓа на фамилијата Lactobacillaceae. Тие вообичаено се јавуваат во парови или тетради, и се делат долж две рамнини на симетрија, слично како и други бактерии на млечно-киселинско вриење, на пример родовите Aerococcus и Tetragenococcus. Припадниците на овој род се исклучиво хомоферментативни. Видот Pediococcus dextrinicus неодамна беше прераспределен во родот Lactobacillus.
Read article on Wikipedia

Pediococcus

Pediococcus is a genus of gram-positive lactic acid bacteria, placed within the family of Lactobacillaceae. They usually occur in pairs or tetrads, and divide along two planes of symmetry, as do the other lactic acid cocci genera Aerococcus and Tetragenococcus. They are purely homofermentative. Pediococcus dextrinicus has recently been reassigned to the genus Lapidilactobacillus.


Pediococcus is a genus of gram-positive lactic acid bacteria, placed within the family of Lactobacillaceae. They usually occur in pairs or tetrads, and divide along two planes of symmetry, as do the other lactic acid cocci genera Aerococcus and Tetragenococcus. They are purely homofermentative. Pediococcus dextrinicus has recently been reassigned to the genus Lapidilactobacillus.
Read article on Wikipedia