Necrophila americana

Nicrophorus americana, còn được gọi là Bọ ăn xác thối khổng lồ, là một loài bọ cánh cứng thuộc họ Silphidae, bộ Coleoptera. Đây là loài cực kỳ nguy cấp và đặc hữu ở khu vực Bắc Mỹ. Bọ ăn xác thối Bắc Mỹ là động vật ăn thịt, sống và sinh sản trong thức ăn thối rữa. Số lượng của chúng ngày một suy giảm do môi trường sống thay đổi và mất đi.


Nicrophorus americana, còn được gọi là Bọ ăn xác thối khổng lồ, là một loài bọ cánh cứng thuộc họ Silphidae, bộ Coleoptera. Đây là loài cực kỳ nguy cấp và đặc hữu ở khu vực Bắc Mỹ. Bọ ăn xác thối Bắc Mỹ là động vật ăn thịt, sống và sinh sản trong thức ăn thối rữa. Số lượng của chúng ngày một suy giảm do môi trường sống thay đổi và mất đi.
Read article on Wikipedia

Necrophila americana

Necrophila americana es una especie de coleóptero polífago de la familia Silphidae propio de Norteamérica. Miden entre 12 a 22 mm.


Necrophila americana es una especie de coleóptero polífago de la familia Silphidae propio de Norteamérica. Miden entre 12 a 22 mm.
Read article on Wikipedia