Li Li (politician)

Li Li was a People's Republic of China politician. He was born in Yongxin County, Jiangxi Province. He was governor of Guizhou Province.


Li Li was a People's Republic of China politician. He was born in Yongxin County, Jiangxi Province. He was governor of Guizhou Province.
Read article on Wikipedia