KDE Plasma 5

KDE Plasma 5 is the fifth and current generation of the graphical workspaces environment created by KDE primarily for Linux systems. KDE Plasma 5 is the successor of KDE Plasma 4 and was first released on 15 July 2014. It includes a new default theme, known as


KDE Plasma 5 is the fifth and current generation of the graphical workspaces environment created by KDE primarily for Linux systems. KDE Plasma 5 is the successor of KDE Plasma 4 and was first released on 15 July 2014. It includes a new default theme, known as "Breeze", as well as increased convergence across different devices. The graphical interface was fully migrated to QML, which uses OpenGL for hardware acceleration, which resulted in better performance and reduced power consumption.
Read article on Wikipedia

KDE Plasma 5

KDE Plasma 5 là thế hệ thứ năm và hiện tại của môi trường không gian làm việc đồ họa được tạo bởi KDE chủ yếu cho các hệ thống Linux. KDE Plasma 5 là sự kế thừa của KDE Plasma 4 và được phát hành lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 7 năm 2014. Nó bao gồm một chủ đề mặc định mới, được gọi là


KDE Plasma 5 là thế hệ thứ năm và hiện tại của môi trường không gian làm việc đồ họa được tạo bởi KDE chủ yếu cho các hệ thống Linux. KDE Plasma 5 là sự kế thừa của KDE Plasma 4 và được phát hành lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 7 năm 2014. Nó bao gồm một chủ đề mặc định mới, được gọi là "Breeze", cũng như tăng khả năng hội tụ trên các thiết bị khác nhau. Giao diện đồ họa đã được chuyển hoàn toàn sang QML, sử dụng OpenGL để tăng tốc phần cứng, dẫn đến hiệu suất tốt hơn và giảm mức tiêu thụ điện năng.
Read article on Wikipedia