Hosts


در یک سیستم‌عامل، hosts فایلی است که اسم میزبان‌ها را به آدرس‌های IP می‌نگارد. فایل میزبان یک فایل متنی ساده است.


در یک سیستم‌عامل، hosts فایلی است که اسم میزبان‌ها را به آدرس‌های IP می‌نگارد. فایل میزبان یک فایل متنی ساده است.
Read article on Wikipedia