Hitorie

hitorie(日语:)是日本的摇滚乐队,其前身Hitori-Atelier(日语:)于2011年冬成立,2012年Shinoda加入后改名为hitorie。


hitorie(日语:)是日本的摇滚乐队,其前身Hitori-Atelier(日语:)于2011年冬成立,2012年Shinoda加入后改名为hitorie。
Read article on Wikipedia