Genshi

Genshi may refer to:Fujiwara no Genshi (1016–1039), Empress consort (chūgū) of Emperor Go-Suzaku of Japan
Genshi, an XML templating language for Python
jido-genshi, an experimental electronic music project


Genshi may refer to:Fujiwara no Genshi (1016–1039), Empress consort (chūgū) of Emperor Go-Suzaku of Japan Genshi, an XML templating language for Python jido-genshi, an experimental electronic music project
Read article on Wikipedia