Dreadnought

The dreadnought was the predominant type of battleship in the early 20th century. The first of the kind, the Royal Navy's Dreadnought, had such an impact when launched in 1906 that similar battleships built after her were referred to as


The dreadnought was the predominant type of battleship in the early 20th century. The first of the kind, the Royal Navy's Dreadnought, had such an impact when launched in 1906 that similar battleships built after her were referred to as "dreadnoughts," and earlier battleships became known as pre-dreadnoughts. Her design had two revolutionary features: an "all-big-gun" armament scheme, with an unprecedented number of heavy-calibre guns, and steam turbine propulsion. As dreadnoughts became a crucial symbol of national power, the arrival of these new warships renewed the naval arms race between the United Kingdom and Germany. Dreadnought races sprang up around the world, including in South America, lasting up to the beginning of World War I. Successive designs increased rapidly in size and made use of improvements in armament, armor, and propulsion throughout the dreadnought era. Within five years, new battleships outclassed Dreadnought herself. These more powerful vessels were known as "super-dreadnoughts". Most of the original dreadnoughts were scrapped after the end of World War I under the terms of the Washington Naval Treaty, but many of the newer super-dreadnoughts continued serving throughout World War II.
Read article on Wikipedia

Dreadnought

Dreadnought là kiểu thiết giáp hạm thống trị trong thế kỷ 20. Chiếc đầu tiên của loại này, thiết giáp hạm Dreadnought của Hải quân Hoàng gia Anh Quốc, đã có một tầm ảnh hưởng lớn đến mức khi được hạ thủy vào năm 1906, mọi thiết giáp hạm được chế tạo sau nó được gọi là những


Dreadnought là kiểu thiết giáp hạm thống trị trong thế kỷ 20. Chiếc đầu tiên của loại này, thiết giáp hạm Dreadnought của Hải quân Hoàng gia Anh Quốc, đã có một tầm ảnh hưởng lớn đến mức khi được hạ thủy vào năm 1906, mọi thiết giáp hạm được chế tạo sau nó được gọi là những "dreadnought" còn những chiếc trước đó được đặt tên lại là những thiết giáp hạm tiền-dreadnought. Thiết kế của nó mang hai đặc tính rất cách mạng: sơ đồ vũ khí trang bị 'toàn súng lớn', và vận hành bằng hệ thống động lực turbine hơi nước. Sự ra đời của những dreadnought làm sống lại cuộc chạy đua vũ trang hải quân, chủ yếu là giữa Anh Quốc và Đức nhưng cũng ảnh hưởng trên khắp thế giới, khi lớp tàu chiến mới là một biểu trưng chủ yếu của sức mạnh quốc gia.
Read article on Wikipedia