Boyajian

Boyajian ist der Familienname folgender Personen:Garen Boyajian, kanadischer Schauspieler
Zabelle Boyajian (1873–1957), osmanisch-armenische Malerin, Schriftstellerin und Übersetzerin


Boyajian ist der Familienname folgender Personen:Garen Boyajian, kanadischer Schauspieler Zabelle Boyajian (1873–1957), osmanisch-armenische Malerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
Read article on Wikipedia