AppleCare

AppleCare是蘋果公司所提供的硬體保養和支援服務,所有 Apple 硬件均隨附一年有限保障及長達 90 日的免費電話技術支援,包括有限制硬體保養和電話及網上支援服務,用戶更可額外購買 AppleCare Protection Plan 全方位服務計劃或 AppleCare+ 全方位服務計劃。


AppleCare是蘋果公司所提供的硬體保養和支援服務,所有 Apple 硬件均隨附一年有限保障及長達 90 日的免費電話技術支援,包括有限制硬體保養和電話及網上支援服務,用戶更可額外購買 AppleCare Protection Plan 全方位服務計劃或 AppleCare+ 全方位服務計劃。
Read article on Wikipedia